GALLERY I DESIGN STUDIO (2016 FALL)

2016 Fall /  Mark Mack Suprastudio.
Students have been investigating into projection mapping using visual & musical contents.


[Interactive Voxels]

Eliza Boghossian,  Stella Shimeng Chen, Felix Jiantong Gao, Yuhao Yang, Ringo Runzhou Ye, Li Yin


[Circumvolution]

Loveleen Brar, Shimin Liu, Shirley Xueyan Shao, Ryan Chengyuan Yang, Fangning Zhang, Veronica Shi Zheng